Hier vindt u de privacyverklaring van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze Privacyverklaring is van toepassing op externe betrokkenen (derden) waarvan de VRU persoonsgegevens verwerkt en heeft geen betrekking op interne betrokken (medewerkers en ingehuurd personeel).

De VRU zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken vertrouwelijk worden behandeld en goed worden beschermd. Wij zorgen er voor dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze taken. De VRU respecteert zo uw privacy als burger, bezoeker, sollicitant of relatie van de VRU.

De VRU is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt .

In deze privacyverklaring leest u hoe de VRU omgaat met de persoonsgegevens die de VRU verwerkt. Ook beschrijven wij welke persoonsgegevens wij in het kader van het uitvoeren van onze activiteiten van u kunnen verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Als laatste leggen wij uit hoe u inzage in uw persoonsgegevens kunt krijgen en hoe u uw andere rechten, met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt uitoefenen.

Heeft u een datalek (verlies persoonsgegevens) gesignaleerd, dan kunt u dit melden via het formulier melding datalekken.